لینک ها

 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم
 
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
رتبه بندی بین المللی دانشگاههای ترکیه
 
سازمان آموزش عالی ترکیه (yök)
 
سازمان سنجش ترکیه (ösym)
 
انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه
 
واحد نظام وظیفه وزارت علوم
 
سفارت ایران در ترکیه
 
کانون موسسات اعزام دانشجوی ایران 

SPONSORSHIP BENEFITS